UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z EWIDENCJI LUDNOŚCI 

 

Udostępnianie danych z ewiencji ludności

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL,

 • dokument potwierdzający interes prawny wnioskodawcy do uzyskania żądanych danych,

 • dowód wniesienia opłaty za udostępnienie danych,

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa w wysokości:

 • 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  (jeśli wnioskodawca występuje za pośrednictwem pełnomocnika)

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),

 • na rachunek bankowy:
Urząd Miejski w Wołowie
Rynek 34
56-100 Wołów

Nr konta 82 9598 0007 0200 2013 2002 0001
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy złożyć w chwili dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (zezwolenia, pozwolenia, koncesji) lub złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii.

Opłaty administracyjne:

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych z ewidencji ludności wynosi 31,00 zł.
Opłatę tą należy wnieść za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),

 • na rachunek bankowy:

          Urząd Miejski w Wołowie
          Rynek 34
          56-100 Wołów

             Nr konta 82 9598 0007 0200 2013 2002 0001
            (z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata za udostępnienie danych ....")


Dowód wpłaty należy  dołączyć do wniosku.

Termin i sposób załatwiania:

Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Wołowie

Rynek 34

56-100 Wołów

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1382 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1044 ze. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostepnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskania zgody ma udostepnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2523).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie  opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców  oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2017 r. poz. 2482)

Inne informacje:

Wniosek o udostępnienie jednostkowych danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców ewidencji ludności złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wnosi osoba  (podmiot) zainteresowana ich uzyskaniem do organu gminy właściwego ze względu na miejsce zameldowania (ostatnie miejsce zameldowania) osoby, której dane mają być udostępnione. Dane z rejestru PESEL udostępnia wyłącznie minister właściwy do spraw wewnętrznych, zatem wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL należy kierować bezpośrednio do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centrum Personalizacji Dokumentów, Wydział Udostępniania Danych, 02-678 WARSZAWA ul. Smyczkowa 10.
Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
Procedura postępowania w przypadku wystąpienia o udostępnianie własnych danych (osobowych lub adresowych) opisana została pod hasłem: "Zaświadczenie z ewidencji ludności zawierające odpis danych wnioskodawcy" 

 

Załączniki

Pełnomocnictwo.odt

Data: 2016-07-08 13:55:22 Rozmiar: 18.28k Format: .odt Pobierz

1.Szczególne. informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gminę Wołów. ew.odt

Data: 2018-06-04 09:59:57 Rozmiar: 26.96k Format: .odt Pobierz

ud.ew.pdf

Data: 2019-01-24 09:28:03 Rozmiar: 145.84k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 360
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wołowie
Osoba wprowadzająca informację : Danuta Granat
Osoba odpowiedzialna za informację : Granat Danuta
Czas wytworzenia: 2016-07-08 13:55:22
Czas publikacji: 2019-01-24 09:39:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak