ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY 

 
 

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony druk meldunkowy „zgłoszenie pobytu czasowego, na którym właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu potwierdził fakt pobytu osoby zgłaszającej zameldowanie

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w oryginale. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu

 • dowód osobisty lub paszport

 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka w przypadku pierwszego zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

 • cudzoziemiec przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienia lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust.1 pkt 2 lub art. 206 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz.1650) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany

 • obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii EuropejskiejOpłata skarbowa:

Opłata skarbowa w wysokości:

 • 17,00 zł za zaświadczenie o zameldowaniu (jeśli osoba zgłaszająca zameldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia)

 • 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę wnoszącą podanie reprezentuje pełnomocnik)

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),

 

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Wołowie
Rynek 34
56-100 Wołów

Nr konta 82 9598 0007 0200 2013 2002 0001
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy złożyć w chwili dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (zezwolenia, pozwolenia, koncesji) lub złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii.

 

 

Tryb odwoławczy:

 

- nie dotyczy -

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1382 ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2411),

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1044  ze. zm.),

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz.2096).

 

Inne informacje:

 

Zgłoszenia zameldowania dokonuje osoba obowiązana do zameldowania się osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkała. W przypadku obywateli polskich i obywateli Unii Europejskiej najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemiec nie będący obywatelem Unii Europejskiej obowiązany jest do zgłoszenia zameldowania najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy w nowym miejscu pobytu czasowego skutkuje wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca zameldowana na pobyt czasowy. Zaświadczenie o zameldowaniu wydaje się na wniosek osoby zgłaszającej zameldowanie.

    

 

Załączniki

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności.odt

Data: 2016-07-08 14:24:12 Rozmiar: 18.84k Format: .odt Pobierz

Pełnomocnictwo.odt

Data: 2016-07-08 14:24:12 Rozmiar: 18.28k Format: .odt Pobierz

Zgłoszenie pobytu czasowego 2018.pdf

Data: 2018-01-30 10:38:46 Rozmiar: 156.75k Format: .pdf Pobierz

1.Szczególne. informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gminę Wołów. ew.odt

Data: 2018-06-04 10:13:54 Rozmiar: 26.96k Format: .odt Pobierz
Liczba odwiedzin : 354
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wołowie
Osoba wprowadzająca informację : Danuta Granat
Osoba odpowiedzialna za informację : Granat Danuta
Czas wytworzenia: 2016-07-08 14:24:12
Czas publikacji: 2019-01-24 09:20:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak