WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO 

 
 

Wymagane dokumenty:

 • druk "zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego"

 • dowód osobisty lub paszport

 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

 • wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu (jeśli osoba zgłaszająca wymeldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa w wysokości:

 • 17,00 zł za zaświadczenie o wymeldowaniu (jeśli osoba zgłaszająca wymeldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia)

 • 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę zgłaszającą wymeldowanie reprezentuje pełnomocnik)

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),

 • na rachunek bankowy:

             Urząd Miejski w Wołowie

          Rynek 34

 • 56-100 Wołów


  Nr konta 82 9598 0007 0200 2013 2002 0001
  (z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")

  Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy złożyć w chwili dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (zezwolenia, pozwolenia, koncesji) lub złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii.

 

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

 

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 1382 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1044 ze. zm.),

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r. poz.2411).

 

Inne informacje:

 

Zgłoszenia wymeldowania dokonuje osoba obowiązana do wymeldowania się osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu czasowego. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny. Osoba opuszczająca miejsce pobytu czasowego jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się, jeżeli okres tego pobytu odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu.

 

Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego można także dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu czasowego. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza zgłoszenia pobytu czasowego: "Zameldowanie na pobyt czasowy". Zaświadczenie o wymeldowaniu wydaje się na wniosek osoby zgłaszającej wymeldowanie.

  

 

Załączniki

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności.odt

Data: 2016-07-08 14:42:11 Rozmiar: 18.84k Format: .odt Pobierz

Pełnomocnictwo.odt

Data: 2016-07-08 14:42:11 Rozmiar: 18.28k Format: .odt Pobierz

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 2018.pdf

Data: 2018-01-30 10:41:53 Rozmiar: 146.57k Format: .pdf Pobierz

1.Szczególne. informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gminę Wołów. ew.odt

Data: 2018-06-04 10:01:13 Rozmiar: 26.96k Format: .odt Pobierz
Liczba odwiedzin : 223
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wołowie
Osoba wprowadzająca informację : Danuta Granat
Osoba odpowiedzialna za informację : Granat Danuta
Czas wytworzenia: 2016-07-08 14:42:11
Czas publikacji: 2019-01-24 09:22:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak