WYLELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ 

 
 

Wymagane dokumenty:

 • podanie,

 • dowód wniesienia opłaty skarbowej,

 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa,

 • tytuł prawny do lokalu (kopia).

Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa w wysokości:

 • 10,00 zł za decyzję administracyjną

 • 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę wnoszącą podanie reprezentuje pełnomocnik)

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),

 • na rachunek bankowy:
Urząd Miejski w Wołowie
Rynek 34
56-100 Wołów

Nr konta 82 9598 0007 0200 2013 2002 0001
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy złożyć w chwili dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (zezwolenia, pozwolenia, koncesji) lub złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii.

 

 

 

Tryb odwoławczy:

 

Odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1382),

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2096),

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze .zm.).

 

Inne informacje:

 

Podanie o wymeldowanie decyzją administracyjną, osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się składa właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
Podania o wymeldowanie decyzją administracyjną nie składa się w przypadku własnego wymeldowania. Procedura takiego wymeldowania opisana została pod hasłem: „Wymeldowanie z pobytu stałego” oraz „Wymeldowanie z pobytu czasowego”.

  

 

Załączniki

Pełnomocnictwo.odt

Data: 2016-07-08 15:11:15 Rozmiar: 18.28k Format: .odt Pobierz

1.Szczególne. informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gminę Wołów. ew.odt

Data: 2018-06-04 10:18:27 Rozmiar: 26.96k Format: .odt Pobierz
Liczba odwiedzin : 241
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wołowie
Osoba wprowadzająca informację : Danuta Granat
Osoba odpowiedzialna za informację : Granat Danuta
Czas wytworzenia: 2016-07-08 15:11:15
Czas publikacji: 2019-01-24 09:16:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak