ZAŚWIADCZENIE Z EWIDENCJI LUDNOŚCI ZAWIERAJĄCE ODPIS DANYCH WNIOSKODAWCY 

 
 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności,

 • dowód wniesienia opłaty skarbowej,

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa w wysokości:

 • 17,00 zł za zaświadczenie

 • 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  (jeśli osobę wnoszącą reprezentuje pełnomocnik)

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),

 • na rachunek bankowy:

 • Urząd Miejski w Wołowie

          Rynek 34

          56-100 Wołów

                                       Nr konta 82 9598 0007 0200 2013 2002 0001

  •   (z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")

   Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy złożyć w chwili dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (zezwolenia, pozwolenia, koncesji) lub złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii.

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie. Jeżeli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postepowania administarcyjnego.

 

 

 Tryb odwoławczy:

 

Zażalenie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1382),

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044)

 

Inne informacje:

 

Zaświadczenie zawierające odpis przetworzonych danych osoby zainteresowanej (np. zaświadczenie o zameldowaniu, zaświadczenie o wymeldowaniu, numer PESEL) wydaje organ prowadzący ewidencję ludności na wniosek tej osoby. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia o udostępnianie danych innej osoby lub imion i nazwisk osób zameldowanych pod wskazanym adresem opisana została pod hasłem: „Udostępnianie danych z ewidencji ludności”.

  

 

 

Załączniki

Pełnomocnictwo.odt

Data: 2016-07-12 13:39:48 Rozmiar: 18.28k Format: .odt Pobierz

1.Szczególne. informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gminę Wołów. ew.odt

Data: 2018-06-04 10:21:06 Rozmiar: 26.96k Format: .odt Pobierz
Liczba odwiedzin : 252
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wołowie
Osoba wprowadzająca informację : Danuta Granat
Osoba odpowiedzialna za informację : Granat Danuta
Czas wytworzenia: 2016-07-12 13:39:48
Czas publikacji: 2019-01-24 09:13:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak