NADANIE NUMERU PESEL NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 

  

 

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o nadanie numeru PESEL

 • odpis skrócony aktu urodzenia – kopia (jeśli został sporządzony)

 • odpis skrócony aktu małżeństwa – kopia (w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński)

 • dowód osobisty lub paszport (kopia dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości i obywatelstwa wnioskodawcy)

 • zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku osób niezameldowanych)

 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa w wysokości:

 • 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli osobę wnoszącą podanie reprezentuje pełnomocnik)

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),

 • na rachunek bankowy:

 • Urząd Miejski w Wołowie
  Rynek 34
  56-100 Wołów

  Nr konta 82 9598 0007 0200 2013 2002 0001
  (z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")

  Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy złożyć w chwili dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia(zezwolenia, pozwolenia, koncesji) lub złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii.

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie.  Jeżeli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego -  zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postepowania administacyjnego.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 657 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1827 ze.zm.),

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1257 ze. zm.).

Inne informacje:

Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych w drodze czynności materialno-technicznej obywatelom polskim zamieszkującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także obywatelom polskim zamieszkującym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości oraz cudzoziemcom zamieszkującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem prawa stałego pobytu przez obywatela Unii Europejskiej, uzyskaniem prawa stałego pobytu przez członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, uzyskaniem statusu uchodźcy, uzyskaniem ochrony uzupełniającej, uzyskaniem azylu, uzyskaniem zgody na pobyt tolerowany, uzyskaniem ochrony czasowej, uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych, a także członkom rodziny cudzoziemca zamieszkujących na terenie RP, którzy uzyskali status uchodźcy lub udzielono im ochrony uzupełniającej. O nadanie numeru PESEL z urzędu występuje kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia w stosunku do dzieci urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy oraz organ wydający polski dokument tożsamości.

W przypadku osób niewymienionych powyżej, które obowiązane są do posiada numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów Minister Spraw Wewnętrznych  nadaje numer PESEL na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej. Oznacza to, że na wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania, że jest on zobowiązany do posiadania numeru PESEL na podstawie określonego przepisu prawa. Należy wskazać konkretny przepis prawa, który zobowiązuje wnioskodawcę do posiadania numeru PESEL.  Wniosek o nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów wnosi się do Ministra Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem organu gminy właściwego do zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy, a w przypadku braku miejsca zameldowania organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

Upowszechnienie numeru PESEL nie podlega opłacie skarbowej, natomiast wydanie zaświadczenia zawierającego odpis przetworzonych danych, w tym numeru PESEL, podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Procedura postępowania w tym zakresie została opisana pod hasłem: Zaświadczenie z ewidencji ludności zawierające odpis danych wnioskodawcy 

 

Załączniki

1.Szczególne. informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gminę Wołów. ew.odt

Data: 2018-06-04 10:24:23 Rozmiar: 26.96k Format: .odt Pobierz
Liczba odwiedzin : 338
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wołowie
Osoba wprowadzająca informację : Danuta Granat
Osoba odpowiedzialna za informację : Granat Danuta
Czas wytworzenia: 2016-07-12 14:28:12
Czas publikacji: 2018-06-04 10:24:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak