NADANIE NUMERU PESEL 

 

  

 

 

Miejsce z dokumentów/załatwienia sprawy:

Urzad Miejski

Rynek 34

56-100 Wołów

tel. 71 319 13 23

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1382),

  • Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administacji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie okreslenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiazku meldunkowego (Dz.u. z 2017 r. poz. 2411)
  • Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany PESEL (Dz.U. z 2015 r. poz. 1984)
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiatów rezalizujacych zadania publiczne ( Dz. U z 2017 r. poz. 570)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1827 ze.zm.),

Inne informacje:

Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych w drodze czynności materialno-technicznej obywatelom polskim zamieszkującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także obywatelom polskim zamieszkującym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości oraz cudzoziemcom zamieszkującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem prawa stałego pobytu przez obywatela Unii Europejskiej, uzyskaniem prawa stałego pobytu przez członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, uzyskaniem statusu uchodźcy, uzyskaniem ochrony uzupełniającej, uzyskaniem azylu, uzyskaniem zgody na pobyt tolerowany, uzyskaniem ochrony czasowej, uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych, a także członkom rodziny cudzoziemca zamieszkujących na terenie RP, którzy uzyskali status uchodźcy lub udzielono im ochrony uzupełniającej. O nadanie numeru PESEL z urzędu występuje kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia w stosunku do dzieci urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy oraz organ wydający polski dokument tożsamości.

W przypadku osób niewymienionych powyżej, które obowiązane są do posiada numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów Minister Spraw Wewnętrznych  nadaje numer PESEL na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej. Oznacza to, że na wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania, że jest on zobowiązany do posiadania numeru PESEL na podstawie określonego przepisu prawa. Należy wskazać konkretny przepis prawa, który zobowiązuje wnioskodawcę do posiadania numeru PESEL.  Wniosek o nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów wnosi się do Ministra Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem organu gminy właściwego do zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy, a w przypadku braku miejsca zameldowania organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy. 

 

Załączniki

1.Szczególne. informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gminę Wołów. ew.odt

Data: 2018-06-04 10:24:23 Rozmiar: 26.96k Format: .odt Pobierz
Liczba odwiedzin : 377
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wołowie
Osoba wprowadzająca informację : Danuta Granat
Osoba odpowiedzialna za informację : Granat Danuta
Czas wytworzenia: 2016-07-12 14:28:12
Czas publikacji: 2019-01-24 08:42:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak