WNIOSEK O WPISANIE WYBORCY DO REJESTU WYBRCÓW 

 
 

Wymagane dokumenty:

Wniosek, kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy, pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, albo za pośrednictwem poczty. Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców wydaje Burmistrz Gminy w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku, po sprawdzeniu, czy wyborca spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy.  Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej, która sprawuje nadzór nad prowadzeniem rejestru wyborców  pojęcie „stałe zamieszkanie” należy odnieść do miejsca zamieszkania w rozumieniu art. 25 ustawy z 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014r. poz. 121). W świetle tego przepisu miejscem stałego zamieszkania jest miejsce, w którym dana osoba faktycznie przebywa z zamiarem stałego pobytu. W miejscu tym koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby. Dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkania mogą być dokumenty lub oświadczenie, w którym wnioskodawca wskaże okoliczności,  potwierdzające koncentrację jego ważnych interesów życiowych, majątkowych lub innych pod adresem wskazanym we wniosku.  

Wyborca wpisany do rejestru wyborców zostanie skreślony z rejestru wyborców w jego ostatnim miejscu stałego zameldowania (wpisania do rejestru wyborców).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Wołowie

Rynek 34

56-100 Wołów

Ewidencja Ludności pok. Nr 4

 

 

 

Załączniki

wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.odt

Data: 2016-07-12 14:33:18 Rozmiar: 15.72k Format: .odt Pobierz

pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbedne do wpisania do RW.odt

Data: 2016-07-12 14:33:18 Rozmiar: 13.49k Format: .odt Pobierz
Liczba odwiedzin : 488
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wołowie
Osoba wprowadzająca informację : Danuta Granat
Osoba odpowiedzialna za informację : Granat Danuta
Czas wytworzenia: 2016-07-12 14:33:18
Czas publikacji: 2018-08-30 10:18:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak