Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - informacje dla pracodawców.

 

Źródło finansowania:  środki  Funduszu Pracy

Osoby uprawnione do ubiegania się o dofinasowanie :

  1. Zgodnie z art.122 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz 59 ze zm.) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

Wysokość środków dofinansowania:

Zgodnie z art.122 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz 59 ze zm.):

  1. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

1)      w przypadku nauki zawodu: 8 081 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia),

2)      w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Procedura uzyskania dofinansowania:

  1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie  Gminy Wołów, pracodawca jest zobowiązany powiadomić  Burmistrza Gminy Wołów, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia (Załącznik nr 1).

 

  1. Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, winien złożyć stosowny wniosek (Załącznik nr 2) w terminie trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Zachowanie terminu jest warunkiem koniecznym – wniosek złożony po upływie tego terminu nie może być pozytywnie rozpatrzony (decyzja odmowna).

  1. Do wniosku należy dołączyć:

1)      kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,

2)      kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,

3)      kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

4)      kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

5)      kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,

6)      kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

7)      aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,

8)      kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,

9)      wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis(Załącznik nr 3),

10)   kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie (Załącznik nr 4), albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (Załącznik nr 5).

Załączone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

 

Wydział merytoryczny odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

 

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej, pok. nr 3

Urząd Miejski w Wołowie, Rynek 34

 

 

Załączniki

oswiadczenie_o_nie_otrzymaniu_pomocy.doc

Data: 2017-09-13 10:24:57 Rozmiar: 32.5k Format: .doc Pobierz

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS.docx

Data: 2017-09-13 10:24:57 Rozmiar: 17.79k Format: .docx Pobierz

formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014)(2).xlsx

Data: 2017-09-13 10:24:57 Rozmiar: 76.61k Format: .xlsx Pobierz

Wniosek do burmistrza.docx

Data: 2018-09-13 08:26:47 Rozmiar: 16.07k Format: .docx Pobierz

Zawiadomienie o zawarciu umowy.docx

Data: 2018-09-13 08:33:19 Rozmiar: 17.95k Format: .docx Pobierz

Liczba odwiedzin : 710
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wołowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Studenna
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Studenna
Czas wytworzenia: 2017-09-13 10:26:40
Czas publikacji: 2018-09-13 08:33:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak