Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - informacje dla pracodawców.

 

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy (formularz  znajduje się w załącznikach), po spełnieniu następujących warunków:

1. pracodawca musi  zawrzeć  umowę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

2. osoba prowadząca przygotowanie zawodowe młodocianego musi posiadać kwalifikacje wymagane do prowadzenia takiego przygotowania (zgodne z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego modocianych i ich wynagradzania),

3. młodociany musi zdać egzamin kończący naukę lub pzryuczenie zgdodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagane dokumenty:

Uwaga: wszystkie kopie muszą być otweirdzone za zgodnośc z oryginałem

1. wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacjedo prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę ztrudnioną u pracodawcy,

3. kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,

4. kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikie w celu przygotowania zawodowego,

5. kopia dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

6. kopia dyplomu lub świadectwa albo oryginał żaświadczenia potwierdzającego ukończenie przez młodocianego  nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7. kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,

8. wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS, w zależności od formy prowadzonej przez pracodawcę działalności,

9. kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,

10 wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

11. kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Terminy składania dokumentow i załatwienia sprawy :

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa pracodawca w terminie 3 miesięcy od zdania przez młodocianego pracownika egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

2.  Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego załatwienie sprawy powinno nastapić nie później niz w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej  nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postepowania, w trybie odwoławczym - w ciągu miesiąca od otrzymania odwołania.

Kwoty dofinansowania (zgodnie z ustawą o systemie oświaty, art.70b):

1. w przypadku nauki zawodu do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia był krótszy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,

2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

Zgodnie z art.70b ust.11 ustawy o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracownikow stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.UE L 352z 24.12.2013 , str.9)

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środkow Funduszu Pracy.

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie Gminy Wołów pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Gminy Wołów, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem równiż właściwą izbę rzemieślniczą, co umożliwi zaplanowaie wysokości środków na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.

 

 

Załączniki

zawiadomienie o zawarciu umowy.docx

Data: 2016-07-11 14:07:28 Rozmiar: 17.78k Format: .docx Pobierz

Wniosek_o_dofinansowanie_młodocianych_pracowników.doc

Data: 2016-07-11 14:07:46 Rozmiar: 50.5k Format: .doc Pobierz

Oswiadczenie_o_otrzymaniu_de_minimis.docx

Data: 2016-07-11 14:07:57 Rozmiar: 19.08k Format: .docx Pobierz

Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_(1)(2).xls

Data: 2016-07-11 14:20:53 Rozmiar: 141k Format: .xls Pobierz

Liczba odwiedzin : 174
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wołowie
Osoba wprowadzająca informację : Renata Studenna
Osoba odpowiedzialna za informację : Studenna Renata
Czas wytworzenia: 2016-07-08 13:52:29
Czas publikacji: 2016-12-28 13:39:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak